Quins drets tenen les parelles de fet?

Moltes vegades existeix certa confusió entre els drets dels matrimonis i les parelles de fet. Els dubtes venen principalment derivats d'este segon tipus d'unions. Ací aclarim alguns dels punts pels que més ens han preguntat els nostres clients.

Drets dels fills.

No hi ha cap diferència entre parelles de fet, matrimoni o una altra situació extramatrimonial. Preval sempre el benestar dels menors per damunt de les particularitats legals pròpies de cada modalitat.

Dret successori.

A la Comunitat Valenciana, pel que fa a les parelles de fet, el dret successori sol es reconeix en les successions testades, és a dir, en aquelles que el mort ha deixat testimoniatge de la seua voluntat mitjançant testament. En el cas dels matrimonis, el cònjuge vidu té dret a l'usdefruit legal de les herències intestades.

Dret a pensió compensatòria.

La pensió compensatòria està concebuda exclusivament per als matrimonis. Aleshores, per a poder sol·licitar-la o reclamar-la és condició indispensable i ineludible que hi haja hagut matrimoni prèviament. No cap esta figura en les parelles de fet, siga com siga la situació econòmica que s'haja derivat d'esta unió. 

Dret a pensió de viduïtat

A partir de la reforma de les pensions en vigor des de l'1 de gener d'aquest mateix any, s'eliminen els criteris econòmics establerts per a poder rebre esta pensió. Estos eren: que durant l'any anterior a la defunció, la parella de fet supervivent havia d'haver tingut uns ingressos inferiors al 50% de la suma dels ingressos dels dos membres de la parella o 25% sí hi havien fills. També, que s'ingressara menys del 1,5 vegades l'SMI.

Efectes patrimonials parelles de fet.

No existeixen efectes patrimonials sobre este tipus d'unions perquè no s'estableix cap règim econòmic de guanys. Cada membre de la parella és propietari dels seus béns i dels seus deutes. Tot es regula, aleshores, segons els pactes als que s'arriben referent a les relacions financeres. Es pot arribar a estos acords davant notari, sí així ho estimen oportú.

Dies de permís malaltia hospital.

Respecte a aquest tema, no és un dret propi de les parelles de fet, igual que sí que ho és en els matrimonis per parentiu per afinitat. Això atorga permís per malaltia greu, hospitalització o intervenció quirúrgica. No obstant això, cada conveni col·lectiu regula diferent en aquest sentit i pot ser que sí que recula l'equiparació al matrimoni respecte als dies de permís per esta causa.