Empreses

 • Òrgan d'administració

  Òrgan d'administració

  Realitzem assessorament a l'Òrgan d'Administració, així com la preparació i assistència a Juntes i redacció d'actes.

  També estem especialitzats en l'assessorament a nivell societari pel que fa a la constitució de societats, redacció d'estatuts i redacció de pacte de socis.
  Estudiem i assessorem en les diferents modalitats societàries i configuracions de l'Òrgan d'Administració de les societats mercantils, amb la finalitat de minimitzar la conflictivitat societària i garantir la salvaguarda del patrimoni empresarial i personal de l'empresari.

  Disseny d'estratègies per a l'adequada organització del patrimoni empresarial i conservació d'aquest, comptant a aquest efecte amb assessors en matèria fiscal i laboral amb tal fi.

 • Contractació mercantil

  Contractació mercantil

  Estudi, redacció i en el seu cas negociació i consens de tota classe de contractes, amb la premissa sempre de buscar la màxima rendibilitat per al client o en el seu cas, minimitzar els perjudicis que se li pogueren deparar i oferir la necessària seguretat jurídica i garanties per al bon fi de la seua empresa.

 • Defensa legal

  Defensa legal

  Defensa judicial dels interessos de la seua empresa en tota classe de processos en els quals es veiera immersa; reclamació d'impagaments, reclamació de danys i perjudicis irrogats d'índole, reclamacions per lucre cessant, reclamació per incompliment de contracte, etc.

  Convé destacar la defensa legal específica d'administradors i liquidadors de societats davant la jurisdicció mercantil o penal, per la seua actuació al capdavant de les seues empreses.

 • Compliance

  Compliance

  Assessorament a les empreses per a la correcta implantació i gestió d'un programa de compliance ajustat a les seues necessitats i en concordança legal amb el marc normatiu de la UNE-ISO 19600. D'aquesta manera, es preveu i s’evita que riscos operatius derivats de l'activitat empresarial puguen causar perjudicis penals en les persones jurídiques responsables d'aquesta activitat, tal com figura en l'EL/2015.

 • Responsabilitat Social Corporativa

  Responsabilitat Social Corporativa

  La incorporació de pràctiques de Responsabilitat Social Corporativa en l'exercici empresarial ha anat consolidant-se en els últims anys fins al punt de transcendir l'àmbit de la voluntarietat i l'autoregulació al d'obligat compliment per imperatiu legal.

  Així ho contemplen la Llei 31/2014 de la LSC i altres normatives internacionals de mans de l'OCDE i altres organismes. Posem a la disposició dels clients els nostres coneixements per a la integració d'aquestes directrius en l'activitat corporativa.

 • Processos concursals

  Processos concursals

  Intervenció en processos concursals, tant com asol·licitant del concurs, com a intervenció en defensa dels creditors, dissenyant l'estratègia que més poguera convindre per a la salvaguarda i la continuïtat de la seua empresa i conjugant adequadament els interessos dels qui es veieen afectats per situació de crisi empresarial.