Les parelles de fet en la Comunitat Valenciana

Existeixen dos tipus vies per a formalitzar una relació a Espanya: el matrimoni i les parelles de fet. Hi ha diverses diferències a nivell legal entre ambdues. 

El matrimoni, suposa un vincle jurídic institucionalitzat que implica certes obligacions i deures que qualsevol dels contraents pot anul·lar unilateralment quan desitge. La unió de fet es defineix com “una parella que conviu sense haver contret matrimoni, a la que li són reconeguts uns certs efectes jurídics en la mesura en què complisca els requisits establits legalment”. 

Cal destacar en aquest sentit, que no existeix una llei estatal que regule les unions de fet, pel que  cada comunitat autònoma té competències legals per a regular-ho. La Llei 5/2012 d'Unions de fet Formalitzades de la Comunitat Valenciana, és el cos normatiu que legisla aquest àmbit en el nostre territori. Diversos preceptes d'aquesta norma han sigut declarats inconstitucionals pel TC. En concret els articles 2 i del 6 al 14. 
 
Requisits i formalització 
 
Pel que fa als requisits a la Comunitat Valenciana per a poder dur a terme aquest tipus d'enllaços són els següents: 

 • Ser major d'edat o menor emancipat. 
 • Que almenys un dels membres, es trobe empadronat en la Comunitat Valenciana. 
 • Que les persones no estiguen lligades pel vincle matrimonial. 
 • Que les persones no formen una unió estable amb una altra persona o que tinguen constituïda una unió de fet inscrita amb una altra persona. 
 • Que els contraents no siguen parents en línia recta per consanguinitat o adopció. 
 • Que els contraents no siguen parents col·laterals per consanguinitat o adopció dins del tercer grau. 

L'article 3 determina que són unions formalitzades “aquelles en què consta la seua existència” per declaració de la voluntat dels integrants davant els funcionaris del Registre d'Unions de fet Formalitzades de la Comunitat Valenciana o bé mitjançant un altre document públic inscrit en l'esmentat Registre. 
 
Drets 
 
L'article 15 resol que les parelles de fet tindran la mateixa consideració que els cònjuges als següents efectes: 

 • La regulació de la funció pública que és competència de la Generalitat, pel que fa a llicències, permisos, situacions administratives, provisió de llocs de treball i ajuda familiar. 
 • Els drets i obligacions de dret públic establits per la Generalitat en matèries de la seua competència, com ara normes pressupostàries, indemnitzacions, subvencions i tributs autonòmics. 
 • Quant als drets a percebre pensions de viduïtat i a les indemnitzacions per accidents laborals o malalties professionals, s'estarà al que es disposa per la legislació aplicable en cada cas. 

 

Extinció de la unió de fet 
 
Hi han diverses causes per les quals es pot procedir a l’extinció de la unió de fet: 

 • Per comú acord dels seus membres. 
 • Per declaració de voluntat de qualsevol d'ells o elles. 
 • Quan qualsevol dels convivents o les convivents estiga incurs en un procés penal iniciat per atemptar contra la vida, la integritat física, la llibertat, la integritat moral o la llibertat i indemnitat sexual de l'altre o de l'altra o dels fills o filles comunes o de qualsevol d'ells o d'elles, i s'haja dictat resolució judicial motivada en la qual es constaten indicis fundats i racionals de criminalitat. 
 • Per mort o declaració de defunció de qualsevol dels seus membres. 
 • Per cessament efectiu injustificat de la convivència durant un termini mínim de tres mesos. 
 • Per matrimoni de qualsevol dels seus membres.