Qui és responsable de què als contractes de lloguer?

Que sorgisquen dubtes al voltant de quines són les responsabilitats del propietari i quins les del llogaters és molt comú. Fins i tot, aquests malentesos poden generar conflictes, en alguns casos greus que impliquen actuacions judicials. Per això, aquest és un dels àmbits en els quals recomanem fer ús de l'advocacia preventiva i acudir a un professional legal per a assessorar-se a l'hora de redactar i signar un contracte, tant si s'és arrendador, com arrendatari. Seguint en aquesta línia, deixem esquematitzats els drets i obligacions bàsiques d'aquestes dos figures:

 

Drets de l'arrendador

 • Rebre la renda mensual.
 • Rebre la fiança.
 • Autoritzar les reformes que demane l’arrendatari.
 • Exigir la finalització del contracte si necessita l'habitatge per a ell, per als seus familiars de primer grau de consanguinitat o per al seu cònjuge.
 • Que se li retorne l'habitatge en les mateixes condicions en les que el va entregar.
 • Reclamació de reparació i indemnització si hi ha danys.

 

Obligacions de l'arrendador

 • Cedir l’ús i gaudi del ben arrendat.
 • Realitzar les reparacions necessàries per a la conservació de l'habitatge, en condicions d'habitabilitat, sense detriment d'augmentar la renda.
 • Acceptar la preferència de l'inquilí enfront de tercers compradors a l'hora d'adquirir l'habitatge.
 • Acceptar les pròrrogues legals del contracte.
 • Retornar la fiança si no hi ha danys.
 • Si l'arrendador no compleix, l'arrendatari pot rescindir el contracte. També pot exigir-li indemnització, fins i tot estant en vigor el contracte.

 

Drets de l'arrendatari

 • Gaudir de l'habitatge sense pertorbació.
 • Exigir reparacions necessàries per a manteniment en bones condicions d'ús.
 • Dret d’adquisició preferent en cas de venda.

 

Obligacions de l'arrendatari

 • Pagament de la renda mensual
 • Pagament de la fiança.
 • Usar l'habitatge amb diligència.
 • Comunicar a l'arrendador els danys en l'habitatge.
 • Retornar l'habitatge en mateixes condicions en què el va rebre.
 • Suportar obres i reparacions urgents.

 

Duració del contracte

 • Segons el que pacten les parts.
 • Si fora inferior a cinc anys, o inferior a set si l'arrendador fora persona jurídica, el contracte es prorrogarà per terminis anuals fins a assolir aquests cinc o set anys.
 • Llevat que l'arrendatari, amb 30 dies d'antelació a la fi del contracte o de qualsevol pròrroga, manifeste la seua voluntat de no renovar-lo.