La morositat en les Comunitats de Propietaris té solució

És bastant habitual que les Comunitats de Propietaris es vegen immerses en situacions d'impagaments per part dels seus veïns. Parlem de quantitats generals de l'immoble, ja siguen quotes, derrames o altres despeses que a les que els propietaris estan obligats a fer-ne front per no individuals.

Davant aquesta problemàtica, la Comunitat, pot iniciar un Procés Monitori de Propietat Horitzontal. Per a això, s'ha d'aprovar en junta que determinada persona o persones tenen eixe deute amb la resta de veïns. Seguidament, es procediria a la facultació del president de la Comunitat o a l'administrador de finques perquè puga representar-los en totes les actuacions que siguen necessàries a partir d'eixe moment. Una vegada dut a terme tot això, s'envia un requeriment via burofax o carta certificada, als morosos reclamant-los la quantitat deguda.

Si els apel·lats no contesten en el termini establert, es té per denegada la sol·licitud i s'iniciaria la demanda. S'informa el Jutge de l'existència del deute i de tots els passos previs correctament executats i aquest l'admet a tràmit. En aquest punt, és el jutjat qui envia als mal pagadors un nou requeriment que han de resoldre en un termini de 20 dies.

Si hi ha de nou omissió sobre aquest tema, el Jutge emet un decret amb títol executiu, és a dir, que té entitat de compliment suficient sense necessitat de celebració d'un judici. Segons les particularitats de cada cas, ja es procediria a l'esbrinament patrimonial i/o laboral dels deutors per a la satisfacció de la quantitat.

També es pot sol·licitar a l'Agència Tributària que s'embarguen les devolucions i instar la Seguretat Social els subsidis que es reben o a l'empresa en la qual treballe, el sou, tot amb la mateixa finalitat. És menys habitual, però en cas de no poder liquidar amb aquests mecanismes, també es procediria a l'embargament de les propietats dels morosos.

Amb aquest procedir, la comunitat de propietaris té garanties que els deutes contrets amb els altres veïns que no paguen, seran resolts sí o sí i a més de manera ràpida i senzilla en no ser necessària la celebració de judici.