Es pot renunciar a una herència?

Sí que es pot rebutjar una herència. Els motius més comuns per a voler dur a terme aquesta acció és evitar assumir els deutes i càrregues que haja deixat el testador, i a la vegada, estalviar-se el pagament d'impostos de successions i donacions.

 

Tipus de renúncia

 

Renúncia pura i simple. L'hereu no accepta l'herència que li correspon, d'aquesta manera no adquireix els béns, ni ha d'assumir cap impost. L'herència passa aleshores als cohrereus, els hereus de grau següent o a qui s'indique en el testament.

Renúncia a benefici d'una altra persona. En aquest cas es tracta de la cessió del dret a l'herència cap a un tercer. Ací si ha d'assumir els impostos de successions i donacions.

 

Passos per a realitzar una renúncia

 

Cal tindre molt en compte que la renúncia és irreversible. Una vegada formalitzat el procés, no es pot fer marxa arrere. Per això és molt recomanable comptar amb l'assessorament d'un advocat especialista en dret successori, que estudie les particularitat de cada situació. També és important saber que el rebuig és absolut, no es pot acceptar certs béns i altres no.

Amb la decisió ja presa estant degudament informat, el següent pas és realitzar una escriptura pública davant notari per fer constar la validesa legal, per a posteriorment presentar-la en un jutjat i així concloure el procés.

 

Altres qüestions

 

L'hereu és menor. Aleshores la renúncia la durà a terme el seu tutor legal.

Termini. No hi ha un termini concret, normalment s'ha de fer abans que vença l'impost de successions i donacions, és a dir, sobre sis mesos des que es produïsca la defunció del testador.

Igual que la renúncia és irrevocable, l'acceptació també. Si s'ha procedit a ella, ja no es pot desfer este pas.