El secret professional: pilar fonamental de l'advocacia

El secret professional és essencial dins de la pràctica del dret i un dels aspectes en els que més ha incidit el nou Estatut General de l'Advocacia, en vigor des de juliol d'aquest present any. El document inclou una regulació molt més exhaustiva sobre aquest tema, que en la seua versió de l'any 2001. El nou text el protegeix i reforça, millora que ve exigint aquest sector professional des de fa anys.

Així, l'article 21.1 de l'Estatut estableix que els lletrats tenen “el deure i el dret de guardar secret de tots els fets o notícies que conega per raó de qualsevol de les modalitats de la seua actuació professional, no podent ser obligat a declarar sobre ells”. L'article 22.1 abasta “fets, comunicacions, dades, informacions, documents i propostes que, haja conegut, emés o rebut en el seu exercici professional”.

Aquestes normatives són extensibles a advocats associats i altres professionals col·laboradors, així com, a qualsevol tipus de personal participant en l'activitat jurídica. A més, l'obligació de mantindre silenci no té límit temporal, és a dir, una vegada haja finalitzat la prestació de serveis al client, continuarà estant vigent.

 

Excepcions

 

No obstant això, hi ha una sèrie de supòsits davant els quals un lletrat està obligat a col·laborar per damunt del dret del secret professional:

1) Tal com estableix l'article 93 de la Llei General Tributària “estaran obligats a proporcionar a l'Administració tributària tota classe de dades, informes, antecedents i justificants amb transcendència tributària”.

2) És imperativa també la cooperació amb el Servei Executiu de Comissió de Prevenció de Blanqueig de Capitals i Infraccions Monetàries (SEBPLAC) en contra del finançament del terrorisme.

3) La doctrina jurídica també contempla l'excepció del secret professional quan es tracte d'impedir que es condemne un innocent.

 

Efectes en cas de revelació

 

El fet d'infringir el deure del secret professional pot derivar en responsabilitats disciplinàries per a l'advocat: la prevenció de la vulneració, la suspensió temporal de l'exercici professional o directament l'expulsió de l'Il·lustre Col·legi d'Advocats. També pot haver conseqüències civils o penals, ja que el client té opció d'interposar una denúncia o querella.