Delictes que poden cometre les empreses (II)

Seguim amb la recopilació, que vam iniciar fa unes setmanes, sobre els delictes davant els que les persones jurídiques també han de respondre penalment. Insistim en la importància de la implementació d'un ‘compliance program’ per a evitar perjudicis majors a les societats.

 

DELICTE CONTRA L'HISENDA PÚBLICA I SEGURETAT SOCIAL. Es produeix quan hi ha elusions de pagaments d'impostos, taxes, contribucions o tributs, o obtenció de beneficis fiscals irregulars o devolucions fraudulentes donant com a resultat una xifra defraudada superior als 120.000 euros.

Pena reglada per l'art. 305 del CP

Presó d'un a cinc anys i multa del tant al sèxtuple de la citada quantia, més de 120.000 euros. A més de no obtindre subvencions, ajudes públiques, incentius fiscals o de la Seguretat Social entre tres i sis anys.

Si la quantitat defraudada està entre 10.000 i 100.000 euros: presó de tres mesos a un any o multa del triple d'aquesta quantia i prohibició d'obtindre subvencions, ajudes públiques o incentius fiscals de sis mesos a dos anys.

 

DELICTES CONTRA EL MEDI AMIENT. Parlem d'emissions, abocaments, radiacions o depòsits que en l'atmosfera, terra o aigua que puguen perjudicar considerablement els ecosistemes naturals.

Pena reglada per l'art. 325 del CP.

Presó de dos a cinc anys, multa de huit a vint-i-quatre mesos i inhabilitació d'un a tres anys per a la professió o ofici.

Una mala gestió dels residus amb conseqüències greument nocives en la qualitat d'aigües, sòl o aire i. fins i tot, mort o lesions severes per a persones, animals i plantes, també es contempla en el codi penal.

L'article 326, fixa sobre aquest tema tres mesos a un any de presó, o multa de sis a díhuit mesos i inhabilitació per a professió o ofici de tres mesos a un any.

 

DELICTE CONTRA LA SALUT PÚBLCA.. En concret, pel que fa a la seguretat alimentària, es considera punible oferir al mercat productes alterats, fabricar i vendre begudes i menjars nocius per a la salut, traficar amb gènere corromput o elaborar productes sense autorització sanitària.

Pena reglada per l'art. 363 del CP.

Pena de presó d'un a quatre anys, multa de sis a dotze mesos i inhabilitació per a professió, indústria o comerç de tres a sis anys.

 

DELICTES CONTRA LA INTIMITAT I APLANAMENT INFORMÀTIC. Es perpetra en usar, alterar o apoderar-se de dades personals i familiars aliens, registrats en suports informàtics o no. Es castiga també l'accés a la intimitat del subjecte mitjançant dispositius d'escolta, intercepció de telecomunicacions o enregistrament de so i imatge.

Pena reglada per l'art. 197 del CP.

Preveu penes de presó d'un a quatre anys i multa de dotze a vint-i-quatre mesos.

Si es difonen aquestes informacions, s'imposarà la pena de presó de dos a cinc anys.

 

DELICTES DE CONSTRUCCIÓ, EDIFICACIÓ I URBANITZACIÓ IL·LEGAL. Com el seu nom indica es refereix a l'edificació irregular en zones d'especial protecció o valor ecològic i cultural. A més, es castigarà el benefici obtingut amb aquesta acció.

Pena reglada per l'art. 319 del CP

Presó d'un any i mig a quatre anys, multa de dotze a vint-i-quatre mesos i inhabilitació per a professió d'un a quatre anys.

 

FALSEDAT DE MITJANS DE PAGAMENT. Implica la falsificació de targetes de dèbit o crèdit i xecs de viatge, així com la seua distribució i trànsit i ús sabent la seua procedència il·legítima.

Pena reglada per l'art. 399 bis

Presó de quatre a huit anys i multa de dos a cinc anys.

 

DELICTES RELATIUS A L'ENERGIA NUCLEAR. Es tracta d'emissions de materials o radiacions ionitzants o exposició als mateixos suposant un perill per a la vida, salut o béns d'altres persones.

Pena reglada per l'art. 343 del CP.

Presó de sis a dotze anys i inhabilitació per a ocupació, càrrec públic o professió de sis a dotze anys.