Suspensió del règim de visites en casos de violència de gènere i domèstica

La nova redacció de l'article 94 del Codi Civil, en els seus paràgrafs quart i cinqué estableix que:

No procedirà l'establiment d'un règim de visita o estada, i si existira se suspendrà, respecte del progenitor que estiga incurs en un procés penal iniciat per atemptar contra la vida, la integritat física, la llibertat, la integritat moral o la llibertat i indemnitat sexual de l'altre cònjuge o els seus fills. Tampoc procedirà quan l'autoritat judicial advertisca, de les al·legacions de les parts i les proves practicades, l'existència d'indicis fundats de violència domèstica o de gènere. No obstant això, l'autoritat judicial podrà establir un règim de visita, comunicació o estada en resolució motivada en l'interés superior del menor o en la voluntat, desitjos i preferències del major amb discapacitat necessitat de suports i prèvia avaluació de la situació de la relació paternofilial.

No procedirà en cap cas l'establiment d'un règim de visites respecte del progenitor en situació de presó, provisional o per sentència ferma, acordada en procediment penal pels delictes previstos en el paràgraf anterior”.

D'ací cal destacar cinc punts essencials:

1.- No contempla l'anul·lació de la pàtria potestat, només suspén el règim de visites

2.-  Es passa de limitar el règim de visites a la seua supressió directament

3.- Requisits per a la suspensió (que es done algun d'ells):

          - Inici de Diligències Prèvies per violència de gènere

          - Que l'autoritat judicial advertisca indicis fundats de violència de gènere

          - Que el progenitor estiga a la presó.

4.-  Excepcions, en les quals el Jutge pot establir règim de visites:

           - Interés superior del menor.

           - Voluntat o desitjos de fills majors d'edat discapacitats.

5.- Contempla tant la violència domèstica, com de gènere, per tant, pot afectar tots dos progenitors, pares i mares.