Regular amb previsió la pròpia discapacitat

L'article 255 del Codi Civil obri la possibilitat a regular cada individu la seua pròpia discapacitat amb projecció futura: “Qualsevol persona major d'edat o menor emancipada en previsió o apreciació de la concurrència de circumstàncies que puguen dificultar-li l'exercici de la seua capacitat jurídica en igualtat de condicions amb les altres, podrà preveure o acordar en escriptura pública mesures de suport relatives a la seua persona o béns”.

Aquestes disposicions referides al suport, es regulen mitjançant l'article 249 del CC, que estableix que “tindran per finalitat permetre el desenvolupament ple de la seua personalitat (del subjecte en qüestió)  i el seu desenvolupament jurídic en condicions d'igualtat” i “hauran d'estar inspirades en el respecte a la dignitat de la persona i en la tutela dels seus drets fonamentals”.

Hi ha una clara prevalença de les mesures de caràcter voluntari que pot fixar l'interessat. Les d'índole judicial, només procediran en situació d'insuficiència en la presa de decisions.

Pel que fa a les persones designades per a prestar aquesta ajuda “hauran d'actuar atenent la voluntat, desitjos i preferències de qui ho requerisca” i només en casos molt excepcionals se'ls permetrà exercir una funció representativa.

 

Mesures no permeses que incorrerien en abús

 

  • La domiciliació bancària de salaris, pensions o prestacions en un compte alié al titular d'aquests ingressos.
  • Transferències reiterades del titular del compte a una altra d'una persona física sense justificació.
  • Extraccions sistemàtiques de diners en metàl·lic de manera anònima per mitjà de caixers automàtics.
  • Alienació del patrimoni immobiliari en favor de qualsevol persona.
  • Constitució d'una hipoteca sobre l'habitatge habitual del disposant.
  • Contractació de préstecs o crèdits.

 

Per a evitar que aquest tipus d'actuacions afecten negativament la persona autocuratelada, existeixen mecanismes de control com determina l'article 277 del CC “podrà establir disposicions sobre el funcionament i contingut de la curatela i, especialment, sobre la cura de la seua persona, regles d'administració i disposició dels seus béns, retribució del curador, obligació de fer inventari o el seu dispensa i mesures de vigilància i control, així com proposar a les persones que hagen de dur-les a terme”.