La modificació de mesures després del divorci

En el nostre article dedicat als divorcis ja expliquem que el conveni regulador és el document que organitza la situació dels excònjuges des del moment que extingeixen la seua relació matrimonial.

Aquest escrit no és immodificable, cap la seua revisió i rectificació si les circumstàncies de les parts han variat substancialment des de la seua redacció. Parlem de canvis en les situacions econòmiques, de residència, de necessitats dels fills, etc.

A més, és necessari que aquestes variacions posseïsquen permanència, que no siguen provocades per cap de les parts precisament per a aconseguir aquestes modificacions al seu favor, o bé, siguen imprevisibles. Per tot això, hauran d'estar correctament acreditades.

No existeix un temps mínim estipulat per a poder iniciar un procés de modificació de mesures, però sí que ha d'haver transcorregut un període prudencial que demostre la inviabilitat dels acords aconseguits al principi.

Igual que amb el divorci, es pot dur a terme de mutu acord o per via contenciosa. De mutu acord es pot resoldre mitjançant una proposta de conveni regulador amb la modificació de mesures pertinent. Amb la signatura d'aquest document i la demanda corresponent en marxa, ja seria el Jutge qui procediria a la seua ratificació per totes dues parts i es necessitaria l'aprovació del Ministeri Fiscal, en cas d'implicar fills menors.

Per via contenciosa, la part interessada en la modificació presentaria una demanda i se seguirien els mateixos passos i procediments que en el cas del divorci contenciós. Hi hauria judici i ací es dirimirien les possibles diferències entre els litigants.