El Bufet Gabriel Miró guanya el 100% de les reclamacions hipotecàries

Com ja expliquem en un article del nostre blog, en desembre de 2015 el Tribunal Suprem va emetre una sentència en la qual considerava “nul i abusiu” el fet que les despeses de formalització de la hipoteca recaigueren sobre els clients de les entitats bancàries. Així, els usuaris, estan en ple dret de recuperar la totalitat les despeses de gestoria, registre, taxació i la meitat de les de notaria.

Un important nombre de clients han acudit a nosaltres perquè realitzàrem les pertinents accions legals, recollint uns resultats del 100% de sentències estimatòries respecte a les demandes de reclamació de quantitat interposades.

És fonamental destacar que, com el que se sol·licita és una nul·litat, el delicte no prescriu i per això es poden reclamar les despeses hipotecàries de contractes signats fa més de 20 anys, per exemple. Fins i tot si les hipoteques ja estan liquidades i cancel·lades.

A més, s'ha aconseguit que també s'establisca mitjançant mandat judicial que es reembosse als afectats les següents despeses: comissió d'obertura, comissió de reclamació d'impagat, interés de demora o clàusula sol. Pot haver-ne més, segons els casos.